.::محل تبلیغات شما::.

یارنماهرگاه معامله کننده نسبت به عیب مبیع قبول مسئولیت نکند و این امر مورد موافقت طرف باشد، این تعهد را شرط برائت از عیب و شرط تبری از عیب نامند. (ماده 436 قانون مدنی)

امروز شنبه 01 مهر 1402
لینک دوستان