.::محل تبلیغات شما::.

یارنماالف - عنوان هریک از معاملات، نوع معامله را تشکیل میدهد. مانند بیع و رهن و اجاره و مضاربه که هریک نوعی از معامله هستند. اگر یکی از این انواع را به اقسامی تقسیم کنند هریک از آن اقسام صنف آن نوع خواهد بو

امروز پنجشنبه 30 فروردین 1403
لینک دوستان