.::محل تبلیغات شما::.

یارنمایعنی مرتهن از حق وثیقه خود بر خصوص عین مرهونه چشم بپوشد و به این ترتیب دارایی رهن، متعلق حقوق و طلب وی گردد. در این صورت سند رهنی وی تبدیل به سند ذمه ای میوشد و به جای اجرای مقررات ماده 34 قانون ثبت،

امروز یکشنبه 26 فروردین 1403
لینک دوستان