.::محل تبلیغات شما::.

یارنماکسی که به حکم قانون اختیار دیگری یا دیگران را در قسمتی از امور دارا میباشد خواه در امور خصوصی مانند ولایت پدر و جد نسبت به صغیر و خواه در امور عمومی مانند اختیار هریک از کارمندان دولت در حدود شغل خود.

امروز دوشنبه 04 تیر 1403
لینک دوستان