close
تبلیغات در اینترنت
ت - ث

یارنما

ت - ث

چکیده فرگرد پنجم وندیداد از اوستا درباره مقدسترین و پاکترین آفریده خداوند:
DOGS ARE THE MOST HOLY CREATURE OF GOD

سگ، آفریده مقدس


تعلیق ضمان

عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که برذمه دیگری است به عهده بگیرد. متعهد را ضامن و طرف دیگر را مضمون له و شخص ثالث را مضمون عنه یا مدیون اصلی میگویند. (ماده 684 قانون مدنی)

در تعلیق ضمان اگر ضامن قید کند که مثلا اگر مدیون نداد من ضامنم، باطل است، ولی التزام به تأدیه ممکن است معلق باشد و در مثال مزبور ضامن منجزا ضمانت نکرده بلکه ضمانت او برفرض عدم پرداخت دین از طرف مدیون میباشد و این امر تعلیق در عقد ضمان است. ولی در صورتی که ضمانت منجزا واقع شود چنان که ضامن گوید من ضامنم و اگر مدیون نپرداخت من میپردازم، اشکالی نخواهد داشت.

بازدید : 95 تاریخ : 10 / 06 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات ()

ثمنیه اعیانی

اصطلاحا سهم الارث زوجه را گویندکه فرض همه زوجه ها، در صورت فوت شوهر با داشتن اولاد است. چون مطابق ماده 947 ق.م زوجه از قیمت ابنیه و اشجار (اعیانی) و زمین آنها ارث میبردند به همین دلیل ادارات ثبت در موقع صدور سند مالکیت برای دیگر وراث، سهم آنان را با قید عبارت (به استثنای ثمنیه اعیانی) صادر میکنند و چنان که ورثه از پرداخت بهای ثمنیه اعیانی خودداری نمایند با اخذ اقرارنامه به عنوان ثمنیه اعیانی جهت زوجه، سند مالکیت صادر مینمایند. البته در خصوص صدور سند مالکیت ثمنیه اعیانی، روال ثابت و یکنواختی بین واحدها وجود ندارد.

بازدید : 192 تاریخ : 03 / 05 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات ()

ثبت عادی و ثبت علامت

ثبت عادی:

ثبت پیش از ثبت عمومی سال (1310) را گویند که مالکان تکلیفی برای ثبت املاک خود نداشتند.

ثبت علامت:

به ثبت رساندن علامت تجاری در اداره ثبت شرکتها که مطابق مقررات مربوط به آن انجام میگیرد را گویند.

بازدید : 90 تاریخ : 03 / 05 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات ()

ثبت با سند برابر است

طرفین معامله یا وکلای آنها باید ثبت سند را ملاحظه نموده و مطابقت آن ثبت با اصل سند توسط مشارین الیهم و مسئول دفتر ثبت تصدیق شود. در مورد اسنادی که فقط برای یک طرف ایجاد تعهد میکند، تصدیق و امضای طرف متعهد کافی خواهد بود. (ماده 63 قانون ثبت)

بازدید : 96 تاریخ : 03 / 05 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات ()

ثبت اختیاری

ثبت اسناد، اختیاری است مگر در موارد زیر:

1 - کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلا در دفتر املاک ثبت شده باشد.

2 - کلیه معاملات راجع به حقوقی که قبلا در دفتر املاک ثبت شده است. (ماده 46 قانون ثبت)

بازدید : 99 تاریخ : 02 / 05 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات ()

ثبت اجباری

ثبت اسناد زیر اجباری است:

1 - کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع اموال غیرمنقوله که در دفتر املاک ثبت نشده اند.

2 - صلحنامه و هبه نامه و شرکت نامه (ماده 47 قانون ثبت)

بازدید : 82 تاریخ : 02 / 05 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات ()

ثلث

ثلث در اصطلاح ثبتی یک سوم ترکه را گویند که وصیت تا آن میزان نافذ است و مطابق ماده 843 ق.م زیاده برآن نافذ نیست مگر با اجازه وراث و اگر بعضی از ورثه اجازه دهند فقط نسبت به سهم ایشان نافذ است.

بازدید : 113 تاریخ : 02 / 05 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات ()

ثبت فسخ و اقاله

مطابق ماده 23 آیین نامه، دفاتر اسناد رسمی در مورد اقاله و فسخ معاملات به طریق زیر باید عمل کنند:

الف - در صورتی که یکی از متعاملین بخواهد از حق خیار فسخ خود استفاده نماید باید پس از احراز حق مزبور فسخ معامله در حاشیه سند و ثبت دفاتر قید شده و به امضای کسی که معامله را فسخ کرده برسد و سردفتر باید امضای شخص مزبور و وقوع فسخ را تصدیق و امضا نماید. در این مورد، زدن مهر باطل شد مورد نخواهد داشت.

ب - در صورتی که طرفین برای اقاله به دفتر اسناد رسمی مراجعه کنند باید پس از اقاله معامله در ستون ملاحظات دفتر سندمعامله، ابطال و مهر (باطل شد) روی سند و ثبت دفتر زده شود و به دستور ماده 104 آیین نامه قانون ثبت در موقع فسخ و اقاله و معاملات باید لاشه سند باطل شده در آگهی فسخ به اداره ثبت ارسال شود تا در ملاحظات دفتر املاک قید شود.

بازدید : 99 تاریخ : 02 / 05 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات ()

ثمن

الف - مالی که عوض مبیع در عقد بیع قرار میگیرد ثمن نامیده میشود. ثمن باید مال باشد (ملاک ماده 348 قانون مدنی) و لازم نیست حتما پول باشد بلکه ممکن است عین یا کلی در ذمه باشد. (مواد 197 و 363 قانون مدنی) هرگاه در عقد بیع یکی از عوضین پول باشد، عنوان ثمن را دارد. اگر هیچیک از عوضین پول نباشد آنکه سبقت به اظهار قصد کند صاحب مبیع است و دیگری صاحب ثمن

ب - ثمن به معنی ثمنیه است.

بازدید : 96 تاریخ : 02 / 05 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات ()

ثبت عمومی

طریقه قانون 1310 (قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26 اسفند 1310) است. در این قانون، مالکان مجبورند نسبت به ثبت املاک خود اقدام نمایند. این قانون فعلا نیز مورد اجرا و عمل سازمان ثبت اسناد و املاک است.

بازدید : 136 تاریخ : 02 / 05 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات ()

ثبت ملک

الف - به معنی اخص یعنی ثبت ملک پس از پایان عملیات مقدماتی ثبت در دفتر املاک

ب - به معنی اعم یعنی عملیات مقدماتی ثبت و ثبت ملک در دفتر املاک

بازدید : 98 تاریخ : 02 / 05 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات ()

ثبت انتقال ملک

ثبت انتقال ملک یعنی ثبت معامله عین یا منافع ملک در دفتر املاک مطابق ماده 26 قانون ثبت و مواد 104 و 105 و 106 نظامنامه قانون ثبت

بازدید : 80 تاریخ : 02 / 05 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات ()
سایت ایران نما
آگهی و تبلیغات
 
کانال تلگرام سایت

تبلیغات


کدهای اختصاصی
X بستن کادر close

:EARN MONEY EASILY AND LEGIT

You can earn much money by click here and register

 

درآمد تضمینی و مطمئن دلاری با سایت قانونی
و تست شده که میتوانید با دیگر کاربران آن ارتباط و از دریافتی آنها مطمئن شوید
برای ثبت نام و دریافت پشتیبانی ما اینجا کلیک نمائید.