یارنما

ب - پ

CTA
فروش ویژه

عرض خاص و عام

هرگاه عرضی معین برچند ماهیت عارض شود آن عرض را نسبت به هریک از ماهیات، عرض عام گویند. مانند خیار غبن که عارض برماهیت بیع و اجاره و صلح میشود. (ماده 456 قانون مدنی) عرض که اختصاص به یک ماهیت دارد عرض خاص نامیده میشود. مانند خیار تأخیر ثمن که اختصاص به بیع دارد.

بازدید : 170 تاریخ : 17 / 06 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات ()

پایندان

به کفیل ضامن گویند. پایندان ثقه بعنی پایندان مطمئن است. (تذکره الاولیا)

بازدید : 215 تاریخ : 25 / 04 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات ()

پای کار

به جایی که مصالح فراوان آورند و زیر عمارت انبار کنند را پای کار گویند.

بازدید : 180 تاریخ : 25 / 04 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات ()

پاخیره

پی و بنای دیوار و خانه را پاخیره گویند.

بازدید : 125 تاریخ : 25 / 04 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات ()

پایاپای

عمل دو کس یا دو کشور که طلبهای خود را بجای وامهایی که به دارند، حساب میکنند پایاپای یا تهاتر یا پابه پا گویند.

بازدید : 146 تاریخ : 25 / 04 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات ()

پلاک فرعی در سند دفترچه مالکیت

چنانچه ملکی مال غیرمنقول از پلاک اصلی به هر مساحت مجزا شود، اداره ثبت اسناد پلاک دیگری میدهد که آنرا پلاک فرعی از اصلی مینامند. مثلا راست 1354 فرعی، چپ 2396 اصلی

بازدید : 126 تاریخ : 25 / 04 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات ()

پلاک اصلی در سند دفترچه مالکیت

هر قری یا ده قصبه اداره ثبت اسناد محلی دارای شماره خاصی است که آن را پلاک اصلی ثبتی گویند که سمت چپ سند دفترچه نوشته میشود.

بازدید : 112 تاریخ : 24 / 04 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات ()

پینوشت

در اصطلاحات اداری، دستوری است که روسای ادارات زیر نامه ها نویسند.

بازدید : 181 تاریخ : 24 / 04 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات ()

پیش نویس

مینوت نامه موقتی است که پیشنهاد مضمون نامه را در آن نوشته و پس از تصویب وزیر یا رئیس اداره و آن را کاکنویس کرده به امضا میرسانند و به جریان میاندازند.

بازدید : 121 تاریخ : 24 / 04 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات ()

پرداخت

اجرای تعهدی که موضوع آن وجه نقد باشد. اصطلاح payment در حقوق فرانسه اعم از پرداخت است، زیرا شامل تعهداتی که موضوع آن وجه نقد هم نباشد نیز میشود.

بازدید : 134 تاریخ : 24 / 04 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات ()

پی کنی

اراضی ای که فاقد حد طبیعی هستند و حدفاصل معینی هم با مجاورین ندارند، باید قبل از تحدید حدود توسط متقاضی ثبت پی کنی شود. پی کنی دلیل تصرف و تصرف از دلایل مالکیت است. ماده 80 آیین نامه ق.ث چنین مقرر میدارد:

در اراضی بیاضی غیر محصور که حد فاصل نداشته باشد، باید در اطراف زمین به عمق نیم گز از طرف مالک پی حفر شود.

بازدید : 288 تاریخ : 24 / 04 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات ()

پیش نویس سند مالکیت

پس از انجام عملیات تحدید حدود و تطبیق صورتمجلس، تحدید حدود با مجاورین نماینده ثبت اولین پیش نویس سند مالکیت را مطابق ماده 83 آیین نامه قانون ثبت تهیه و استخراج نموده و ضمیمه پرونده به شعبه بایگان یتسلیم میکند.

بازدید : 204 تاریخ : 24 / 04 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات ()
سایت ایران نما
آگهی و تبلیغات
 
کانال تلگرام سایت

تبلیغات


کدهای اختصاصی