یارنما

ب - پ

CTA
فروش ویژه

عرض خاص و عام

هرگاه عرضی معین برچند ماهیت عارض شود آن عرض را نسبت به هریک از ماهیات، عرض عام گویند. مانند خیار غبن که عارض برماهیت بیع و اجاره و صلح میشود. (ماده 456 قانون مدنی) عرض که اختصاص به یک ماهیت دارد عرض خاص نامیده میشود. مانند خیار تأخیر ثمن که اختصاص به بیع دارد.

بازدید : 190 تاریخ : 17 / 06 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات ()

پایندان

به کفیل ضامن گویند. پایندان ثقه بعنی پایندان مطمئن است. (تذکره الاولیا)

بازدید : 254 تاریخ : 25 / 04 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات ()

پای کار

به جایی که مصالح فراوان آورند و زیر عمارت انبار کنند را پای کار گویند.

بازدید : 191 تاریخ : 25 / 04 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات ()

پاخیره

پی و بنای دیوار و خانه را پاخیره گویند.

بازدید : 522 تاریخ : 25 / 04 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات ()

پایاپای

عمل دو کس یا دو کشور که طلبهای خود را بجای وامهایی که به دارند، حساب میکنند پایاپای یا تهاتر یا پابه پا گویند.

بازدید : 161 تاریخ : 25 / 04 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات ()

پلاک فرعی در سند دفترچه مالکیت

چنانچه ملکی مال غیرمنقول از پلاک اصلی به هر مساحت مجزا شود، اداره ثبت اسناد پلاک دیگری میدهد که آنرا پلاک فرعی از اصلی مینامند. مثلا راست 1354 فرعی، چپ 2396 اصلی

بازدید : 143 تاریخ : 25 / 04 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات ()

پلاک اصلی در سند دفترچه مالکیت

هر قری یا ده قصبه اداره ثبت اسناد محلی دارای شماره خاصی است که آن را پلاک اصلی ثبتی گویند که سمت چپ سند دفترچه نوشته میشود.

بازدید : 125 تاریخ : 24 / 04 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات ()

پینوشت

در اصطلاحات اداری، دستوری است که روسای ادارات زیر نامه ها نویسند.

بازدید : 193 تاریخ : 24 / 04 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات ()

پیش نویس

مینوت نامه موقتی است که پیشنهاد مضمون نامه را در آن نوشته و پس از تصویب وزیر یا رئیس اداره و آن را کاکنویس کرده به امضا میرسانند و به جریان میاندازند.

بازدید : 174 تاریخ : 24 / 04 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات ()

پرداخت

اجرای تعهدی که موضوع آن وجه نقد باشد. اصطلاح payment در حقوق فرانسه اعم از پرداخت است، زیرا شامل تعهداتی که موضوع آن وجه نقد هم نباشد نیز میشود.

بازدید : 148 تاریخ : 24 / 04 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات ()

پی کنی

اراضی ای که فاقد حد طبیعی هستند و حدفاصل معینی هم با مجاورین ندارند، باید قبل از تحدید حدود توسط متقاضی ثبت پی کنی شود. پی کنی دلیل تصرف و تصرف از دلایل مالکیت است. ماده 80 آیین نامه ق.ث چنین مقرر میدارد:

در اراضی بیاضی غیر محصور که حد فاصل نداشته باشد، باید در اطراف زمین به عمق نیم گز از طرف مالک پی حفر شود.

بازدید : 307 تاریخ : 24 / 04 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات ()

پیش نویس سند مالکیت

پس از انجام عملیات تحدید حدود و تطبیق صورتمجلس، تحدید حدود با مجاورین نماینده ثبت اولین پیش نویس سند مالکیت را مطابق ماده 83 آیین نامه قانون ثبت تهیه و استخراج نموده و ضمیمه پرونده به شعبه بایگان یتسلیم میکند.

بازدید : 219 تاریخ : 24 / 04 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات ()
سایت ایران نما
آگهی و تبلیغات
 
کانال تلگرام سایت

ad

خرید آنلاین بلیط پرواز


تبلیغات

کانال تلگرام


کدهای اختصاصی

تعمیرات همه چیز