.::محل تبلیغات شما::.

یارنمامشتری: یا خریدار، کسی که در عقد بیع قبول عقد میکند و عوض میدهد. مشتری شرطی: مشتری در بیع شرط را مشتری شرطی و خریدار را خریدار شرطی مینامند.

امروز پنجشنبه 13 مهر 1402
لینک دوستان