.::محل تبلیغات شما::.

یارنماعقد لازم: عقدی است که صرف نظر از خیار نتوان آن را فسخ نمود. خیاری بودن عقد مانع لزوم آن نیست. عقد معلق: عقدی است که مُنشأ در حین عقد به وجود نهایی و بی تزلزل موجود نگردد.معلق بودن عقد باعث جواز عقد

امروز پنجشنبه 09 آذر 1402
لینک دوستان