.::محل تبلیغات شما::.

یارنماآن نوع ظهرنویسی که منتفع از ظهرنویسی نیست به سند ظهرنویسی شده حق یک بستانکار یا وثیقه را پیدا میکند. باید این مراتب در سند ظهرنویسی شده قید گردد.

امروز شنبه 05 اسفند 1402
لینک دوستان