.::محل تبلیغات شما::.

یارنماالف - به معنی عقد ضمان است و عبارت است از اینکه شخ شخص، مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده بگیرد. (ماده 684 قانون مدنی) گاهی به معنی اعم از عقد ضمان و عقد کفالت بکار میرود. ضمان بر دو نوع است: ضمان

امروز شنبه 01 مهر 1402
لینک دوستان