.::محل تبلیغات شما::.

یارنمادر عقد بیع مادام که مجلس عقد به هم نخورده، طرفین حق ب ههم زدن بیع را دارند. به هم زدن مجلس عقد به تفرقه متعاملین از یکدیگر (ولو به چند قدم) و یا به تغییر مکان عقد(ولو باهم) محقق مشود. (ماده 397 قانون

امروز شنبه 01 مهر 1402
لینک دوستان