.::محل تبلیغات شما::.

یارنماتصرف عبارت است از اینکه مالی تحت اختیار کسی باشد و او بتواند نسبت به آن مال در حدود قانون یا به عدوان تصمیم بگیرد. تصرف ممکن است به مباشرت باشد یا به واسطه. مانند تصرف قیم و وکیل و مباشر (ماده 745 آیی

امروز شنبه 05 اسفند 1402
لینک دوستان