.::محل تبلیغات شما::.

یارنمامینوت نامه موقتی است که پیشنهاد مضمون نامه را در آن نوشته و پس از تصویب وزیر یا رئیس اداره و آن را کاکنویس کرده به امضا میرسانند و به جریان میاندازند.

امروز سه شنبه 28 فروردین 1403
لینک دوستان