.::محل تبلیغات شما::.

یارنماپس از انجام عملیات تحدید حدود و تطبیق صورتمجلس، تحدید حدود با مجاورین نماینده ثبت اولین پیش نویس سند مالکیت را مطابق ماده 83 آیین نامه قانون ثبت تهیه و استخراج نموده و ضمیمه پرونده به شعبه بایگان یتسل

امروز شنبه 01 مهر 1402
لینک دوستان