.::محل تبلیغات شما::.

یارنماکسی است که مطابق ماده 50 قانون ثبت هویت هریک از متعاملین (یا طرفی که تعهد میکند) را در صورت تردید سردفتر برای وی تصدیق میکند.

امروز پنجشنبه 13 مهر 1402
لینک دوستان