.::محل تبلیغات شما::.

یارنماکسب: حاصل کردن و به دست آوردن کسبه: پیشه ای که از آن چیز به دست آید. آنچه کسب شود. کشاف: بسیار کشف کننده، آشکار کننده کشتمان: کشتمند. زمینی که در آن چیزی کاشته باشند.

امروز دوشنبه 04 تیر 1403
لینک دوستان