.::محل تبلیغات شما::.

یارنماکذب: دروغ کذوب: بسیار دروغگو کرا: مزد. اجرت پولی که مستأجر بابت ااره خانه یا دواب میدهد. کرایه کراهت: ناپسند داشتن، ناخوش دانستن

امروز شنبه 20 خرداد 1402
لینک دوستان