.::محل تبلیغات شما::.

یارنمانمایندگی قراردادی: نمایندگی ناشی از توافق طرفین مانند نمایندگی وکیل از طرف موکل و نمایندگی حق العمل کار از طرف آمر نماینده ثبت: مأمور ثبت که از مرحله پلاک و توزیع اظهارنامه (از اول عملیت مقدماتی ثب

امروز دوشنبه 04 تیر 1403
لینک دوستان