.::محل تبلیغات شما::.

یارنماقانونگذار و قانون شناس هر معامله ای که به موجب آن شخصی (اعم از این که مدیون باشد یا نه) عین مال منقول یا غیر منقول خود را وثیقه انجام عملی قرار دهد، خواه آن عمل رد طلب باشد یا عمل دیگر و خواه آن طلب

امروز چهارشنبه 09 خرداد 1403
لینک دوستان