.::محل تبلیغات شما::.

یارنماالف - لفظی که دارای معنی کلی باشد مانند انسان و عقل در این معنی مشترک را مشترک معنوی گویند. ب - لفظی که دارای دو یا چند معنی باشد مانند ساز - باز - مهر در این معنی مشترک را مشترک لفظی نامند. ج - م

امروز شنبه 20 خرداد 1402
لینک دوستان