.::محل تبلیغات شما::.

یارنمامعاملات به سه دسته جزئی، متوسط و عمده تقسیم میشوند: الف - معاملات جزئی: معاملاتی است که منبلغ آن از پانصد هزار ریال تجاوز نکند. ب - معاملات متوسط: معاملاتی است که مبلغ آن از پانصد هزار ریال بیشت ر

امروز شنبه 20 خرداد 1402
لینک دوستان