.::محل تبلیغات شما::.

یارنماالف - اموال غیر منقولی که مورد بهره برداری توسط مالک آنها است. ب - مالیاتی که در دوران اسلامی از دکان، خانه، آسیای اشخاصی که در زمینهای دولتی ساخته بودند و به اجاره میداند گرفته میشد.

امروز شنبه 20 خرداد 1402
لینک دوستان