یارنما

مرتهن

CTA
فروش ویژه

مرتهن

کسی که مال غیر پیش او به صورت رهن است. مرتهن حق عینی بر مال مورد رهن دارد زیرا عین مال وثیقه دین اوست. رهن و بیع شرط دو نوع از معاملات وثیقه ای هستند. در مورد سکوت ماده 34 قانون ثبت، رهن قانون مدنی اجرا میشود (مثل موردی که عین مرهونه بعد از عقد رهن دچار حریق شود و از بین برود) ولی آیا در مورد بیع شرط هم اگر مبیع شرطی بعد از بیع تلف شود، مواد قانون مدنی راجع به بیع شرط اعما ل میشود؟ ظاهرا نه زیرا بیع شرط در قوانین فعلی مملُک نیست و تلف شدن مبیع موجب نمیوشد که مملک گردد.

بازدید : 190 تاریخ : 07 / 07 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات ()

عدول از رهن

یعنی مرتهن از حق وثیقه خود بر خصوص عین مرهونه چشم بپوشد و به این ترتیب دارایی رهن، متعلق حقوق و طلب وی گردد. در این صورت سند رهنی وی تبدیل به سند ذمه ای میوشد و به جای اجرای مقررات ماده 34 قانون ثبت، مقررات راجع به اجرای سند ذمه ای در حق مدیون اجرای شود. اختلاف نظر عمیقی در صحت عدول از رهن وجود دارد و صحت آن مطلقا ممنوع است. (مجله حقوقی دادگستری - سال 1343 شماره 2 دیماه صفحه 9)

بازدید : 401 تاریخ : 16 / 06 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات ()
سایت ایران نما
آگهی و تبلیغات
 
کانال تلگرام سایت

تبلیغات


کدهای اختصاصی