یارنما

مثمن

CTA
فروش ویژه

مبیع و مبیع شرطی

مبیع:

عین موجود در خارج و یا عین کلی در ذمه که به عنوان معوض و به انتظار دریافت عوض معلوم به طرف تملیک میشود. ( مواد 338 ، 350 و 351 قانون مدنی) در اصطلاح دیگر آن را مثمن گویند. (ماده 197 قانون مدنی)

 مبیع شرطی:

مبیع در بیع شرطی را مبیع شرطی گویند. چنان که بایع را در این بیع، بایع شرطی و مشتری را مشتری شرطی مینامند.

بازدید : 144 تاریخ : 17 / 08 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات ()

مقبول و مثمن

مقبول:

یا مقبوله در علم درایه حدیثی را گویند (از اخبار آحاد) که اکثرا واجب العمل شناسند.

مثمن:

معوض در عقد بیع را مثمن گویند و عوض را ثمن نامند (ماده 197 قانون مدنی)

بازدید : 129 تاریخ : 12 / 08 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات ()

مثمن

معوض را در عقد بیع مثمن گویند و عوض را ثمن نامند. (ماده 197 قانون مدنی)

بازدید : 168 تاریخ : 04 / 07 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات ()
سایت ایران نما
آگهی و تبلیغات
 
کانال تلگرام سایت

تبلیغات


کدهای اختصاصی