.::محل تبلیغات شما::.

یارنمامالک در معانی زیر بکار میرود: الف - صاحب ملک ب - صاحب مال غیرمنقول اعم از زمین و غیره ج - صاحب اراضی د - صاحب سرمایه در عقد مضاربه (ماده 546 قانون مدنی)

امروز دوشنبه 04 تیر 1403
لینک دوستان