.::محل تبلیغات شما::.

یارنماهیئت مدیره: هیئت مدیره و یا مدیران شرکت سهامی نماینده قانونی شرکت بوده و اداره امور شرکت را عهده دار خواهند بود. هیئت نظارت: هیئتی است که مرکب از رئیس ثبت استان یا قائم مقام او و دو نفر از قضات داد

امروز شنبه 20 خرداد 1402
لینک دوستان