.::محل تبلیغات شما::.

یارنمادر علم درایه حدیثی است که راوی آن غیر موثق (که نه جرح شده و نه مدح) یا غیر معروف باشد. چنان که در اشاره به این نوع راوی گویند: عن رجل عمن حدثه - عمن ذکره - عن غیر واحد. برخی آن را منقطع نامیده اند.

امروز چهارشنبه 09 خرداد 1403
لینک دوستان