.::محل تبلیغات شما::.

یارنماوثیقه ثانوی: مالی است که وثیقه دهنده به عنوان تکمیل وثیقه اول به وام دهنده به رسم وثیقه میدهد. وثیقه عینی: هرگاه مورد وثیقه عین و یا حق عینی باشد آن وثیقه را وثیقه عینی نامند.

امروز سه شنبه 28 فروردین 1403
لینک دوستان