.::محل تبلیغات شما::.

یارنمااشیایی که نقل آن از محلی به محلی دیگر ممکن باشد بدون اینکه به خود یا محل آن خرابی وارد آید، منقول است. دیون از حیث صلاحیت دادگاه ها در حکم غیرمنقول است. (مواد 19 و 20 قانون مدنی) تقسیم مال به منقول و

امروز چهارشنبه 12 مهر 1402
لینک دوستان