.::محل تبلیغات شما::.

یارنمازمینهای بدون مالک و غیر معموری است که خلیفه یا دولت به کسی میبخشد تا در آن آبادی و آبادانی به وجود آورد و هر قطیعه منسوب به کسی است که به وی داده شده است.

امروز شنبه 05 اسفند 1402
لینک دوستان