.::محل تبلیغات شما::.

یارنمامالی که از جایی به جایی قابل انتقال نباشد مانند زمین و معدن یا مالی که مقول (قابل انتقال) است ولی به حکم قانون غیرقابل انتقال باشد مانند مال منقول که برمال غیرمنقول نصب شده است از قبیل بخاری دیواری و

امروز شنبه 05 اسفند 1402
لینک دوستان