.::محل تبلیغات شما::.

یارنماعامل مزارعه: کشاورز را در عقد مزارعه، عامل مزارعه گویند. عامل مساقات: کسی که در عقد مساقات درختان میوه را برای نگهداری و آبیاری از مالک آن میگیرد. عامل مضارب: کسی که سرمایه را از دیگری برای تجارت

امروز دوشنبه 14 اسفند 1402
لینک دوستان