.::محل تبلیغات شما::.

یارنماگواهی صحت امضا عبارت است از تصدیق انتساب امضاء به صاحب امضا (مواد 49 و 132 قانون ثبت و ماده ششم نظامنامه دفتر اسناد رسمی و صفحه 118 مجموعه بخشنامه های ثبتی)

امروز پنجشنبه 13 مهر 1402
لینک دوستان