.::محل تبلیغات شما::.

یارنمادر صورت یکه مزرعه مشتمل بر قطعات مفروز و اعیان و غیره باشد برای هر قسمت یک شماره فرعی از همان شماره اصلی منظور خواهد شد. (ماده 8 آیین نامه قانون ثبت) مثل 2 فرعی از 25 اصلی

امروز شنبه 01 مهر 1402
لینک دوستان