.::محل تبلیغات شما::.

یارنماهرگاه مالی، موضوع عقد رهن واقع شود، پیش از فک آن، مالک رهینه آن را برای دین دیگر به رهن بدهد، رهن بعد از رهن اول را رهن مکرر مینامند. خواه مرتهن در رهن مکرر همان مرتهن در رهن نخستین باشد خواه شخص ثالث

امروز پنجشنبه 13 مهر 1402
لینک دوستان