.::محل تبلیغات شما::.

یارنماخسارت دیرکرد: به معنی خسارت تأخیر تأدیه است. خسارت عدم انجام تعهد: به معنی خسارت حاصل از عدم انجام تعهد است در غیر مورد پرداخت وجه نقد (ماده 727 آیین دادرسی مدنی و مواد 221، 222، 226، 227 و 229 ق.

امروز جمعه 10 آذر 1402
لینک دوستان