.::محل تبلیغات شما::.

یارنماخریدار: کسی که در عقد بیع، قبول عقد میکند و عوض میدهد؛ خواه عوض پول باشد خواه جنس خریدار شرطی: مشتری در بیع شرط را خریدار شرطی و مشتری شرطی مینامند یعنی خریدار در معامله شرطی.

امروز پنجشنبه 13 مهر 1402
لینک دوستان