.::محل تبلیغات شما::.

یارنماجلگه: زمینی است صاف و هموار که در آن محل زمین چین خوردگی یافته یا آثار و عوامل خارجی چین خوردگی را مسطح ساخته است جو: واحد وزن و مقصود از آن، جرمی است که در بزرگی و کوچکی به حد میانه باشد. یک حبه ح

امروز دوشنبه 14 اسفند 1402
لینک دوستان