.::محل تبلیغات شما::.

یارنماهدف شخصی هر یک از متعاملین در معامله معین را گویند. این هدف ممکن است مشروع یا نامشروع باشد. (ماده 217 ق.م) هرگاه جهت نامشروع معامله در خود معامله مصرح نباشد ولی از قراین و اوضاع و احوال معلوم گردد به

امروز پنجشنبه 09 آذر 1402
لینک دوستان