.::محل تبلیغات شما::.

یارنماقصد انشای ایجاب کننده که میخواهد مالی را از خود به دیگری منتقل کند تملیک است. و قصد انشا در قبول مالکیت در مقابل تملیک را تملک گویند. در واقع، تملک از جانب قبول کننده است و تملیک از جانب ایجاب کننده

امروز شنبه 05 اسفند 1402
لینک دوستان