.::محل تبلیغات شما::.

یارنماکسی که متصرف مالی (منقول یا غیرمنقول) باشد فرض قانون این است که تصرف او تصرف به عنوان مالکیت محسوب است. (ماده 747 آیین دادرسی مدنی) در مقابل تصرف از طرف غیر و تصرف به عنوان وقف بکار میرود.

امروز سه شنبه 08 اسفند 1402
لینک دوستان