.::محل تبلیغات شما::.

یارنماعناصر آن چنین است: الف - بالفعل مالک داشته باشد. ب - مشغول به کشت و زرع و آبادی نباشد. ج - مالک برای مدت نامعلوم و نامحدودی از آبادی آن چشم پوشیده باشد. اطلاق بائر بر موات به کمک قرینه مجاز است.(ت

امروز شنبه 01 مهر 1402
لینک دوستان