close
تبلیغات در اینترنت
خرید دامنه
اصطلاحات حقوقی در معاملات املاک - 42

یارنما

اصطلاحات حقوقی در معاملات املاک - 42

چکیده فرگرد پنجم وندیداد از اوستا درباره مقدسترین و پاکترین آفریده خداوند:
DOGS ARE THE MOST HOLY CREATURE OF GOD

سگ، آفریده مقدس
اجرائیه سند شرطی

در مقابل اجرائیه سند ذمی (ذمه ای) بکار میرود. اجرائیه سند شرطی براساس ماده 34 قانون ثبت صادر میشود و دارای مختصاتی است. از آن جمله این که مدیون سند توقیف نمیشود. برعکس سند ذمه ای

بازدید : 61 تاریخ : 07 / 04 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات ()

اجرائیه سند ذمه ای

اجرائیه ای است ثبتی که بر اساس آیین نامه اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا صادر میشود و از آثار عمده آن قابلیت توقیف مدیون سند در صورت استنکاف از ادای دین است.

بازدید : 59 تاریخ : 06 / 04 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات ()

ضمانت اجرا

الف - قدرتی که برای به کار بستن قانون یا حکم دادگاه از آن استفاده میشود.

ب - عکس العمل قانون در مقابل تخلف از یک دستور قانونی. مثلا قانون مقرر داشته که عاقد باید کبیر و رشید باشد. ضامن اجرایی شرط رشد، عدم نفوذ معامله میباشد. یعنی معامله با صغیر باطل است و معامله با غیر رشید غیر نافذ. عدم نفوذ و بطلان دو قسم از اقسام مختلف ضمانت اجرا به معنی دوم میباشند.

بازدید : 63 تاریخ : 06 / 04 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات ()

اجرای اسنا درسمی

اجرای اسناد تنظیم شده به وسیله ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی و دیگر مأموران دولت در حدود صلاحیت و بر وفق مقررات مواد 92 و 93 قانون ثبت میباشد.

بازدید : 55 تاریخ : 06 / 04 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات ()

اراضی مشاعی

در اصطلاحات ثبتی به سه دسته از اراضی گفته میشود:

الف - اراضی بیابانی

ب - اراضی موات که حریم ده را تشکیل میدهند و اهل ده برای تعلیف دواب و کندن بوته و نظایر این امور از آنها استفاده میکنند.

ج - اراضی دیمکار که اهالی ده با هم آن را احیاء کرده و هر ساله با تقسیم موقت عده ای در آنها کشت دیم میکنند و به طور مشاع مالک عین آن اراضی هستند. نتیجه این تقسیم را بزرگ بخشی می نامند. در مقابل اراضی مفروزی بکار میرود.

بازدید : 55 تاریخ : 06 / 04 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات ()

اراضی متروکه

عناصر آن از این قرار است:

الف - سابقه مالکیت خصوصی مسلم داشته باشد.

ب - فعلا مشغول به کشت و زرع و آبادی نباشد.

ج - مالک سابق از مالکیت آن قهرا یا به اختیار چشم پوشیده باشد. مانند زمینی که مالکان آن در زلزله به کلی از بین رفته باشند و ویرن افتاده باشد.

بازدید : 65 تاریخ : 06 / 04 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات ()

اراضی دائر

اراضی آباد و آیش را اراضی دائر گویند. در مقابل اراضی بائر و موات و متروکه

بازدید : 79 تاریخ : 05 / 04 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات ()

اراضی بیابانی

در پاره ای از دهات مقداری از اراضی اطراف ده را اهالی ده به کمک هم و به طور جمعی احیاء مینمایند و چون آب قریه به همه این قسم زمینها نمیرسد، هرسال به قریه بعضی از اهالی ده در آن قسمت این اراضی که آب به آن میرسد کشت میکنند. این زمینها با اراضی مواتی که حریم ده را تشکیل میدهد فرق دارد و ملک اهل ده محصوب است و نوعی از اراضی مشاع اهالی ده را تشکیل میدهد.

بازدید : 87 تاریخ : 05 / 04 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات ()

اراضی بایر

عناصر آن چنین است:

الف - بالفعل مالک داشته باشد.

ب - مشغول به کشت و زرع و آبادی نباشد.

ج - مالک برای مدت نامعلوم و نامحدودی از آبادی آن چشم پوشیده باشد.

اطلاق بائر بر موات به کمک قرینه مجاز است.(تبصره دوم ماده یک قانون واگذاری زمین به تحصیل کرده های کشاورزی مصوب 38/10/22) اراضی بائر علی الاصول مالک خاصی دارند، مگر اینکه اعراض مالک از آنها احراز شود که در این صورت آنها را بائر به مالک نامند.

بائر به دو قسم است:

الف - بائر مفروز که مالک خاصی دارد

ب - بائر مشاع که عده ای به اشتراک مالک آن بوده یا هستند.

بازدید : 88 تاریخ : 05 / 04 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات ()

اراضی آیش

عناصر آن از این قرار است:

الف - زمین کشاورزی باشد.

ب - مالک برای مدت معلوم یا محدودی از کشت و زرع آن چشم پوشیده باشد. اراضی آیش جزء اراضی مفروز هر قریه است. یعنی علی الاصول مالک خاص دارد، مگر اینکه اشاعه بر آن عارض شده باشد. مثلا از طریق ارث بردن

بازدید : 75 تاریخ : 05 / 04 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات ()

اراده ظاهری

اراده مکشوف یا کاشف از قصد انشاء را گویند. یعنی مدلول کاشف از قصد انشاء را اراده ظاهری نامیده اند. خواه مطابق با تمام خصوصیات اراده خطور کرده باشد و خواه نباشد. (العقود تابعه للقصود) همین اراده ظاهری است نه اراده باطنی

بازدید : 85 تاریخ : 05 / 04 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات ()

اراده حقیقی

اراده ای که در نفس وجود پیدا کرده و هنوز ابراز نشده باشد، خواه ابراز آن به وسیله الفاظ ایجاب و قبول باشد یا به وسیله اشاره یا نوشته یا فعل در این معنی اصطلاح بالا ترجمه Volonteintleme در حقوق فرانسه است.


بازدید : 66 تاریخ : 05 / 04 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات ()
سایت ایران نما
آگهی و تبلیغات
 
کانال تلگرام سایت

فروشگاه
تبلیغات


کدهای اختصاصی