close
تبلیغات در اینترنت
خرید دامنه
اصطلاحات حقوقی در معاملات املاک - 42

یارنما

اصطلاحات حقوقی در معاملات املاک - 42

چکیده فرگرد پنجم وندیداد از اوستا درباره مقدسترین و پاکترین آفریده خداوند:
DOGS ARE THE MOST HOLY CREATURE OF GOD

سگ، آفریده مقدس


با مهربانی نسبت به آفریده های خداوند، سرنوشت خود را نیکو کنید

برای حمایت و پشتیبانی از حیوانات بی آزار خانگی چون سگ و گربه ها که در خیابانها و بیابانهای مختلف آواره و بی سرپرست و یا مصدوم هستند و یا مورد ستم و آزار انسانهای روانی قرار میگیرند، به شبکه های اجتماعی زیر بپیوندید:

گروه تلگرامی حامیان حیوانات:

https://t.me/joinchat/JNOsyUQk4G52ipwGOFQsaQ

کانال تلگرامی اعلام حیوانات امداد شده:

https://t.me/rescued911


ارش

کسری است که صورت آن تفاوت قیمت صحیح و معیوب در روز تقویم مال مورد معامله و مخرج آن کسر قیمت صحیح در روز تقویم میباشد. این کسر هرگاه ضرب در قیمت ثمن روز وقوع عقد شود ارش به دست می اید. یعنی حاصل ضرب مزبور را اصطلاحا ارش گویند و اگه آنرا ارش عیب گویند.

بازدید : 43 تاریخ : 03 / 04 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات ()

ارث خیار

انتقال حق خیار از متوفی به وارث وی را ارث خیار گونید. (ماده 445 قانون مدنی)

بازدید : 36 تاریخ : 03 / 04 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات ()

ارث

دارایی موفی بعد از کسر واجبات مالی و دیون و ثلث را ارث گویند. مالیات بر ارث به آن تعلق میگیرد. یعنی مبلغ حاصل از واجبات مالی و دیون و ثلث که باید کسر گردند، از از دارایی مثبت میت خارج شود و باقی مانده متعلق مالیات بر ارث است، زیرا عنوان ارث فقط بر همان باقیمانده صدق میکند.

بازدید : 34 تاریخ : 03 / 04 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات ()

ارتفاق

حقی است برای ملک شخصی در ملک دیگری (ماده 93 قانون مدنی) مانند حق عبور آب از ملک غیر و حق گشودن ناودان در زمین دیگران

بازدید : 32 تاریخ : 03 / 04 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات ()

اراضی موات

عناصر اراضی موات، امور زیر است:

الف - سابقه مالکیت خصوصی آن معلوم نباشد.

ب - مشغول به کشت و زرع و بنا و آبادی نباشد.

ج - بالفعل مالک نداشته باشد.

تعریف ماده 27 قانون مدنی در این زمینه ناقص است. زیرا زمین معطلی که در آن کشت و زرع و آبادی نباشد اسمش زمین موات نیست، بلکه ممکن است جزء اراضی متروکه باشد.

بازدید : 45 تاریخ : 02 / 04 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات ()

اراضی مفروزی

در اصطلاحات ثبتی اراضی مملوک ده را گویند که در مالکیت خصوصی اشخاص درآمده و این واژه در برابر اراضی مشاعی ده بکار میرود.

بازدید : 35 تاریخ : 02 / 04 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات ()

اراضی

جمع ارضی است که در فارسی به آن زمین گویند.

بازدید : 36 تاریخ : 02 / 04 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات ()
سایت ایران نما
آگهی و تبلیغات
 
کانال تلگرام سایت

تبلیغات


کدهای اختصاصی