close
تبلیغات در اینترنت
خرید دامنه
اصطلاحات حقوقی در معاملات املاک - 41

یارنما

اصطلاحات حقوقی در معاملات املاک - 41

چکیده فرگرد پنجم وندیداد از اوستا درباره مقدسترین و پاکترین آفریده خداوند:
DOGS ARE THE MOST HOLY CREATURE OF GOD

سگ، آفریده مقدس
اباحه تملک

یعنی اجازه تملک. این اجازه را گاهی مقنن مستقیما میدهد. مانند اجازه تملک مباحات در ماده 147 ق - و گاهی ناشی از قصد انشای مالک است مانند نثار مال در عروسی که صاحب جشن از طریق نثار، اباحه تملک مال به حضار میکند.

بازدید : 49 تاریخ : 08 / 04 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات ()

آبونمان abonnement

عنوان عقودی است که در آنها تعهد به طور متناوب یا مجدد انجام میشود و عوض آن مقطوعا معین و یکجا یا به اقساط پرداخت شود مانند آبونمان راه آهن و برق یا روزنامه و تئاتر یا گاز و تلفن و مانند آنها

عوض را وجه اشتراک گویند. ترجمه آن به اشتراک بی مناسبت است و تقلید از اعراب هم بی وجه است. (بند چهارم ماده 739 قانون آیین دادرسی مدنی)

بازدید : 53 تاریخ : 08 / 04 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات ()

آیین نامه

الف - مقرراتی که مقامات صلاحیتدار مانند وزیر یا شهردار و غیره وضع و در معرض اجرا میگذارند، خواه هدف آن تسهیل اجرا و تشریح قانونی از قوانین موضوع باشد، خواه در مواردی باشد که اساسا قانونی وضع نشده است. در همین مورد لفظ نظامنامه هم استعمال شده است.گاه خود مجلس وضع نظامنامه میکند.

ب - آیین نامه Regiement یا نظامنامه عبارت است از مقررات کلی که توسط مراجع اجرایی قانون به منظور اجرای وظایف اجرایی و تحقق بخشیدن به آنها وضع شده باشد و شامل آیین نامه های مصوب پالمان نمیباشد.

بازدید : 72 تاریخ : 08 / 04 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات ()

اذن:

در اصطلاحات علم درایه که از مقدمات علم فقه است عبارت است از اذن استاد حدیث به دیگری در نقل روایات تحت شرایط خاص و لازم نیست که مجیز برتر از مجاز باشد. اجازه ممکن است شفاهی یا کتبی باشد و حتی به غیر ممیز هم اجازه داده میشود.

ممکن است مورد اجازه نقل روایات کتاب معین بوده یا برعکس نقل همه مسموعات مجیز باشد و نیز ممکن است مجاز شخصی معین و یا اشخاص غیر معین باشد.

بازدید : 42 تاریخ : 08 / 04 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات ()

اجازه

اظهار رضایت شخصی که قانون رضای او را شرط تأثیر عقد یا ایقاعی دانسته است که از دیگری (خواه مالک نباشد خواه مالک اما محجور باشد، مانند سفیه) صادر شده است مشروط بر اینکه رضایت مزبور بعد از صدور عقد یا ایقاع مذکور صادر شود.

اگر پیش از آن صادر شود آن را اصطلاحا اذن نامند گاهی به طور عام و با تسامح اجازه را اعم از اذن و اجازه به معنی بالا بکار میبرند و این استعمال را انحطاط است.

بازدید : 50 تاریخ : 08 / 04 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات ()

اجاره نود و نه ساله

اجاره های طویل المدت را با این رقم مشخص میکنند. همان طور که در نکاح منقطع هم مدت نود و نه ساله میتواند معین شود. (ماد هشت آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب 43/5/3)

بازدید : 60 تاریخ : 07 / 04 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات ()

اجاره نامچه

سند اجاره را در اصطلاحات عامیانه اجاره نامچه گویند.

بازدید : 56 تاریخ : 07 / 04 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات ()

اجاره معاطاتی

اجاره ای است که ایجاب و قبول آن غیر لفظی باشد. گفته اند در اجاره خدمات، اجاره معاطاتی غیر قابل تصور است. به همین جهت اگر کسی به دیگری دستور انجام کاری را بدهد و آن شخص بدون گفتن چیزی که حاکی از قبول دستور مزبور باشد اقدام به انجام آن کار کندف این عمل حقوقی را اجازه نمیدانند بلکه بعضی آن را اباحه منفعت به عوض دانسته اند و عجیب این است که قانون مدنی نیز تحت عنوان استیفا، از نظر اخیر پیروی کرده است (ماده 336 ق-م) و آن را از اسباب ضمان قهری دانسته است. (ماده 307 ق-م) در حالی که مطابق ماده 183 قانون مدنی این عمل عقد است.

بازدید : 65 تاریخ : 07 / 04 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات ()

اجاره نامه

اصطلاح عامیانه سند اجراه و نوشته ای است که حاکی از عقد اجاره باشد.

بازدید : 53 تاریخ : 07 / 04 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات ()

اجرت المسمی

اجرت المثل در عقد اجاره را اجرت المسمی گویند. (مدنی - فقه)

بازدید : 59 تاریخ : 07 / 04 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات ()

اجرت المثل

الف - اگر کسی از مال دیگری منتفع شود و عین مال باقی باشد و برای مدتی که منتفع شده بین طرفین مال الاجاره ای معین نشده باشد، آنچه بابت اجرت منافع استیفا شده باید به صاحب مال مزبور بدهد اجرت المثل نامیده میشود. خواه استیفای مزبور با اذن مالک باشد خواه بدون اذن او. در صورت اخیر، اجرت المثل جنبه خسارت را هم دارد.

ب - گاهی به معنی عوض المثل است.

بازدید : 59 تاریخ : 07 / 04 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات ()

اجرت

الف - در عقد اجاره خدمات (ماده 514 قانون مدنی) عوض اقتصادی خدمت را اجرت نامند.

ب - مال الاجاره (در اجاره اشیاء - ماده 468 قانون مدنی) را هم اجرت گویند در این صورت این کلمه با لغت دیگر مرکب است. مانند اجره المسمی و اجره المثل

بازدید : 49 تاریخ : 07 / 04 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات ()
سایت ایران نما
آگهی و تبلیغات
 
کانال تلگرام سایت

فروشگاه
تبلیغات


کدهای اختصاصی