close
تبلیغات در اینترنت
خرید دامنه
اصطلاحات حقوقی در معاملات املاک - 4

یارنما

اصطلاحات حقوقی در معاملات املاک - 4

چکیده فرگرد پنجم وندیداد از اوستا درباره مقدسترین و پاکترین آفریده خداوند:
DOGS ARE THE MOST HOLY CREATURE OF GOD

سگ، آفریده مقدس


با مهربانی نسبت به آفریده های خداوند، سرنوشت خود را نیکو کنید

برای حمایت و پشتیبانی از حیوانات بی آزار خانگی چون سگ و گربه ها که در خیابانها و بیابانهای مختلف آواره و بی سرپرست و یا مصدوم هستند و یا مورد ستم و آزار انسانهای روانی قرار میگیرند، به شبکه های اجتماعی زیر بپیوندید:

گروه تلگرامی حامیان حیوانات:

https://t.me/joinchat/JNOsyUQk4G52ipwGOFQsaQ

کانال تلگرامی اعلام حیوانات امداد شده:

https://t.me/rescued911


مشتری و مشتری شرطی

مشتری:

یا خریدار، کسی که در عقد بیع قبول عقد میکند و عوض میدهد.

مشتری شرطی:

مشتری در بیع شرط را مشتری شرطی و خریدار را خریدار شرطی مینامند.

بازدید : 32 تاریخ : 23 / 07 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات ()

مستغلات

الف - اموال غیر منقولی که مورد بهره برداری توسط مالک آنها است.

ب - مالیاتی که در دوران اسلامی از دکان، خانه، آسیای اشخاصی که در زمینهای دولتی ساخته بودند و به اجاره میداند گرفته میشد.

بازدید : 54 تاریخ : 08 / 07 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات ()

مرتهن

کسی که مال غیر پیش او به صورت رهن است. مرتهن حق عینی بر مال مورد رهن دارد زیرا عین مال وثیقه دین اوست. رهن و بیع شرط دو نوع از معاملات وثیقه ای هستند. در مورد سکوت ماده 34 قانون ثبت، رهن قانون مدنی اجرا میشود (مثل موردی که عین مرهونه بعد از عقد رهن دچار حریق شود و از بین برود) ولی آیا در مورد بیع شرط هم اگر مبیع شرطی بعد از بیع تلف شود، مواد قانون مدنی راجع به بیع شرط اعما ل میشود؟ ظاهرا نه زیرا بیع شرط در قوانین فعلی مملُک نیست و تلف شدن مبیع موجب نمیوشد که مملک گردد.

بازدید : 26 تاریخ : 07 / 07 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات ()

مستأجر و متنکف

مستأجر:

مستأجر در اجاره خدمات به کارفرما گفته میشود.

متنکف:

در لغت به معنی کسی که خودسرانه و مغرورانه حرکتی کند و اقدام ینماید.

بازدید : 35 تاریخ : 05 / 07 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات ()

مراضات

تراضی و توافق متقابل دو نفر(یا دو طرف) به منظور ایجاد اثر حقوقی معین که بصورت یکی از عقود معین نباشد. (ماده 501 قانون مدنی) مراضات ممکن است بصورت عقود لازم باشد و ممکن است بصورت عقود جائز بوده باشد. (به همین دلیل فرق آن با صلح دشتوار میوشد.) و نیز ممکن است بصورت عقود معینه باشد و یا بصورت عقود غیرمعینه. انتقاد- چون فقها(و قانون مدنی) عقد صلح را بطور کلی عقد لازم دانسته اند برای توافقهایی که جائز(نه لازم) هستند محتاج بکاربرد کلمه مراضات شده اند و اگر کلیت لزوم عقد صلح محل خدشه باشد دیگر با داشتن عنوان صلح، حاجت بکاربرد کلمه مراضات مورد بحث دقیق و قابل توجیهی واقع نشده است.

بازدید : 32 تاریخ : 05 / 07 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات ()

مجهول المالک

مجهول المالک:

مالی که سابقه تملک دارد لیکن مالک آن در زمان معین شناخته نمیشود. یعنی هویت مالک برای ما مجهول است.

محق:

کسی که ادای او حق است.

بازدید : 44 تاریخ : 04 / 07 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات ()

مثمن

معوض را در عقد بیع مثمن گویند و عوض را ثمن نامند. (ماده 197 قانون مدنی)

بازدید : 52 تاریخ : 04 / 07 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات ()

لزوم حقی

لزوم حقی، نوعی از لزوم است که متعاقدین میتوانند به توافق و برای مدتی محدود آن را از بین ببرند. مثلا بیع عقد لازم است و این لزوم، لزوم حقی است و متبایعین میتوانند ا زراه شرط خیار برای مدت محدودی آن لزوم را از بین ببرند. ولی این کار برای مدت نامحدود مقدور نیست و حتی در خیار مادام العمر در عقد صلح (که عقد لازم است) مدت محدود منضبط است.

بازدید : 29 تاریخ : 04 / 07 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات ()

لازم

صفت عقد یا ایقاعی است که اقدام کننده به آن نتواند با قصد یک طرفه خود آن را فسخ کند. عکس آن را جایز گویند. (مواد 185 و 219 قانون مدنی)

بازدید : 52 تاریخ : 03 / 07 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات ()

گواهی امضاء

تصدیق امضای زیر اسناد عادی یکی از وظایف دفاتر اسناد رسمی است. البته چنین اسنادی که توسط دفاتر تصدیق امضا میشوند جنبه رسمیت پیدا نمیکنند، مثل استشهادیه (در صفحه 235 جلد 2 دانشنامه حقوقی آقای دکتر لنگرودی). امضا در لغت به معنای انفاذ است و ذاتأ طریقت دارد نه موضوعیت. نتیجه قهری گواهی امضا این است که سند عادی را در نظر مراجع اداری و قضایی، مسلم الصدور میکند که اثبات خلاف آن محتاج به دلیل است.

بازدید : 60 تاریخ : 02 / 07 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات ()

گردش ثبتی

گردش ثبتی یک ملک عبارت از کلیه اقدامات انجام شده در ثبت از تشکیل پروند تا صدور سند مالکیت میباشد. در اعلام گردش ثبتی یک پلاک که به دفعات توسط مالکان درخواست ثبت گردیده، جریان مقدار مورد درخواست هریک باید به طور جداگانه منظور شود.

بازدید : 50 تاریخ : 02 / 07 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات ()

کفالت

عقدی است که به موجب آن احدی از طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخصی ثالثی را تعهد میکند. متعهد را کفیل، شخص ثالث را مکفول و طرف دیگر را مکفول له میگویند. (ماده 734 قانون مدنی)

در موارد زیر کفیل بری میباشد:

1 - در صورت حاضر کردن مکفول به نحوی که متعهد شده است.

2 - در صورتی که مکفول در موقع مقرر شخصا حاضر شود.

3 - در صورتی که مکفول در موقع به نحوی از نحا از حقی که مکفول له بر او دارد بری شود.

4 - در صورتی که مکفول له کفیل را بری نماید.

5 - درصورتی که حق مکفول به نحوی از انحابه دیگری منتقل شود.

6 - در صورت فوت مکفول (ماده 746 قانون مدنی)

بازدید : 53 تاریخ : 02 / 07 / 1397 زمان : نویسنده : نظرات ()
سایت ایران نما
آگهی و تبلیغات
 
کانال تلگرام سایت

تبلیغات


کدهای اختصاصی